Stichting Iona Reizen

Privacy en Persoonsgegevens 

Gevestigd te Veenendaal, zetelhoudende aan de Nieuweweg 94, 3905LP te Veenendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Jaap Knoop 
Tolhuislaan 21 
Nijkerk
info@ionareizen.nl
ionareizen.nl 

Gegevens:  Stichting Iona Reizen
Rek nr: NL24 TRIO 0379 7379 22
 

Functionaris gegevensbescherming 
Dhr. J. (JaapKnoop is de functionaris gegevensbescherming van
Stichting Iona Reizen te Veenendaal en is te bereiken via info@ionareizen.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken;
Stichting Iona Reizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer thuis en/of mobiel
– E-mailadres (-sen) 

Indien u mee gaat met een Iona reis naar de Iona community in Schotland dan worden tevens uw NAW gegevens opgeslagen en bewaard voor minimaal 7 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers in het algemeen en dus ook niet van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dit mailadres info@ionareizen.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;
Stichting Iona Reizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Toezenden van Nieuwsbrief en aankondigingen;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming;
Stichting Iona Reizen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid, medewerker of vrijwilliger van Stichting Iona Reizen) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Stichting Iona Reizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens 4 jaar, Personalia 4 jaar, Adresgegevens 4 jaar,
Betaalgegevens 7 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden;
Stichting Iona Reizen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
Stichting Iona Reizen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Iona Reizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Wilco van Wakeren info@ionareizen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zo nodig een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Iona Reizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
Stichting Iona Reizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming Dhr. J. (Jaap) Knoop 

info@ionareizen.nl 

Stichting Iona Reizen 

ionareizen.nl