06 10490202

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Stichting Iona Reizen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van STICHTING IONA REIZEN en uitgevoerd onder supervisie van bestuurders: Wilco van Wakeren, Jaap Knoop en Paul van der Waal.

Artikel 1. Begripsomschrijving

STICHTING IONA REIZEN

De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Stichting Iona Reizen op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

ionareizen.nl

Deelnemers

De wederpartij van Stichting Iona Reizen, die deelnemen aan een door Stichting Iona Reizen verzorgde reis.

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Iona Reizen als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Stichting Iona Reizen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Stichting Iona Reizen is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel is begonnen met uitvoeringshandelingen.

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het doel van Stichting Iona Reizen is het laten zien van de activiteiten op Iona en de Iona Community en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.

4.1 Stichting Iona Reizen is te allen tijde zeer betrokken bij haar cliënten en adviseert het volgende:

* Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.

* Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.

4.2 Meldt lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap aan Stichting Iona Reizen voor aanvang van de reis.

4.3 Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de reis met een curatief-arts.

4.4 Deelname aan een reis van Stichting Iona Reizen is volledig op eigen risico van de deelnemer. Stichting Iona Reizen is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.

4.5 Stichting Iona Reizen is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een reis verzorgt door Stichting Iona Reizen.

4.6 Stichting Iona Reizen is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

4.7 Deelname aan de reis is tijdens een zwangerschap geheel op eigen risico.

4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Stichting Iona Reizen zullen doorberekend worden aan de deelnemer.

4.9 Deelnemer vrijwaart Stichting Iona Reizen voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Stichting Iona Reizen en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

4.10 De door Stichting Iona Reizen verstrekte instructies en veiligheidsinstructies dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

Artikel 5 – Reis naar Iona

5.1 Een opdracht tot het verzorgen van een reis wordt door Stichting Iona Reizen aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.

5.2 Deelnemer kan uitsluitend aan een reis van Stichting Iona Reizen deelnemen, als vooraf aan de betalingsvoorwaarden is voldaan op rekeningnummer NL24TRIO0379 7379 22

5.3 Stichting Iona Reizen behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de Iona reis inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen.

5.4 Stichting Iona Reizen heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen.

5.5 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname als er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder dan 4 deelnemers kan Stichting Iona Reizen beslissen om de reis naar Iona geen doorgaan te laten vinden.

5.6 De data van de reis naar Iona worden voorafgaand aangegeven, op de website Iona Reizen.

5.7 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.

5.8 Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de reis.

5.9 De reis naar Iona is niet overdraagbaar aan anderen.

5.10 Deelnemer kan de reis naar Iona uitsluitend volgen, als voor de aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige betalingsbedrag, in euro’s, is voldaan.

5.11 Alle prijzen op de website van Stichting Iona Reizen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering van de reis naar Iona, verzorgt door Iona Reizen, kan uitsluitend schriftelijk, of via mailadres secretaris@ionareizen.nl plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Iona Reizen heeft bereikt.

6.2 Annulering van een Iona reis verzorgd door Stichting Iona Reizen heeft de volgende consequenties:

  • Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van een reis naar Iona wordt 10% van de kosten (met een maximum van € 250,- in rekening gebracht bij deelnemer.
  • Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de reis naar Iona wordt 30% van de totale verblijfskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang van de reis naar Iona wordt 70% van de totale reis en verblijfkosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de reis naar Iona is er geen recht op terugbetaling.

6.3 De geldige valuta is euro’s en betaling geschied in euro’s te worden voldaan.

Artikel 7. Huisregels en gedragingen

7.1 De huisregels zijn conform de huisregels van het Macleod Centre en de Iona Abbey.

Artikel 8. Uitsluiting

8.1 Stichting Iona Reizen verwacht een integere instelling van de deelnemer en deelnemers.

8.2 Stichting Iona Reizen kan deelname aan de reis en verblijf weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.

8.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag, discriminatie, vernedering, en verbaal en fysiek geweld, wordt door Stichting Iona Reizen op generlei wijze getolereerd. Deelnemer kan door Iona Reizen verplicht worden The Iona Community op Iona per direct te verlaten en kan van verdere deelname uitgesloten worden.

Artikel 9. Algemeen

9.1 Stichting Iona Reizen heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten gemaakt zijn.

9.2 Stichting Iona Reizen kan de inhoud van de website veranderen

9.3 Stichting Iona Reizen kan geen garantie geven op de informatie op de website.

9.4 Stichting Iona Reizen kan geen garantie geven dat de inhoud op de website ionareizen.nl virusvrij of verontreinigd is.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Stichting Iona Reizen liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Iona Reizen uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersom­standigheden, overstromingen, brand, gebrek aan vervoersmiddelen zoals – taxi’s, bootferry’s, bussen, treinen, vliegtuigen-, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

10.2 In geval van overmacht heeft Stichting Iona Reizen het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Stichting Iona Reizen.

Artikel 11. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.